Logo

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALIM FATURALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

27 Mayıs 2018  |  Makaleler  |  0 Yorum

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ ALIMLARDA DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN HUSUSLAR

     Y.T. Belgesinin ibrazı üzerine satıcılar düzenledikleri faturaya “3065 Sayılı KDV kanunu 13/d maddesi gereğince …./…./………. Tarihli Ve …………. numaralı Yatırım Teşvik belgesine istinaden KDV den istisnadır.” Yazmalıdır. Satıcılar Ayrıca,

     YTB eki listenin uygun olan bir yerine “  "Listenin ..... sırasındaki ...... adet makina ve teçhizat ....... tarih ve ...... sayılı fatura ile satılmıştır." şerhini koyup  imza ve kaşe  tatbiki suretiyle onaylar.

Bu şerh düşüldükten sonra satıcı, yatırım teşvik belgesinin, YTB eki listenin ve KDV istisna yazısının, alıcı tarafından kaşelenip imzalanmış fotokopisini alır ve zaman aşımı süresinin sonuna kadar saklar.

     Faturaya alınan malın cinsi yazılırken Makine Ve Teçhizat Listesindeki ismi kısaltılmadan ve değiştirilmeden aynen yazılmalıdır. Teçhizat Listesinde bedeli % 100 den fazla geçmemesi veya % 50 den daha düşük bedel olmaması gerekir. Listedeki bedelin% 100’ünden fazla veya % 50’sinden az olursa Ekonomi bakanlığından Teçhizat Listesinde bedellerinin revize işlemi yapılması gerekir.

     Yatırımcılara, yatırım teşvik belgesi eki listelerde belirtilen miktardan fazla istisna kapsamında mal verilmez. Ayrıca YTB eki listelerdeki şerhleri kontrol ederek önceki alımlar dahil miktarın aşılmamasına dikkat etmelidir.

     Set, ünite, sistem, takım ve benzerini oluşturan muhtelif makine ve teçhizatın kısmi teslimleri de istisna kapsamındadır.

1-    Yatırım teşvik belgesi sahibine 13/d kapsamında istisna olarak satış yapan satıcılar Teşvik Belgesi eki listede yer alan set ve üniteyi set ve ünite olarak verdiklerinde faturaya YTB eki listesindeki sıra numarasını ve ismini tam yazarak istisnayı uygulayacaktır.

2-      Belge eki listede yer alan set ve üniteyi set ve ünite olarak değil de içerisinde yer alan muhtelif makine ve teçhizat olarak almak istediklerinde faturaya ünitenin sıra numarasın ve adı ile birlikte teslim edilen ünite parçasının ismi de eksiksiz yazılmalıdır. Teşvik belgesi sahibi ünite parçasını ünite için gerekli olduğu sayıda almalıdır. Ünite için gerekli sayılan sayıdan fazla aldıkları için istisna uygulanamaz. Bizzat teslimi yapan mükellef tarafından yatırım mahallindeki kurulum ve montaj işleri, teslimden ayrı olarak fiyatlandırılmadığı sürece hizmet olarak değerlendirilip istisna dışında tutulmaz, istisna kurulum ve montaj dâhil toplam bedele uygulanır. Bizzat teslimi yapan mükellef tarafından yatırım mahallindeki kurulum ve montaj işlerinin yapılması ve mal bedeli içinde fiyatlandırılması durumunda KDV’sinden istisnadır. Bu nedenle kurulum ve montajı farklı firmaya yaptırılması durumunda mal bedeli içinde fiyatlandırılması mümkün olamayacağından istisna kapsamında olamayacağından set halinde ve montaj, kurulum dahil olarak anlaşılması ve fatura düzenlenirken kurulum ve montaj bedelinin ayrı gösterilmeyip mal bedeli içerisinde gösterilmesi hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.