Logo

Pratik Bilgiler 2016

(01.01.2016 – 31.12.2016) BRÜT (Aylık) 1.647,00.-TL NET 1.177,46.-TL (+ AGİ) (Günlük) 54,90.-TL

Taban (01.01.2016– 31.12.2016 Tarihleri arası) 1.647,00.-TL
Tavan 10.705,50.-TL

01.01.2016 – 30.06.2016 4.092,53.-TL

Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün
Hizmet süresi 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 20 Gün
Hizmet süresi 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlar 26 Gün
18 ve daha küçük yaştaki işçilerle ve 50 ve daha yukarı yaştaki
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün
Yıllık izin süresi, bir bölümü 10 günden az olmamak üzere 3 bölüm halinde kullanılabilir.

2016 Takvim yılı asgari ücret üzerinden hesaplanan asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MEDENİ DURUM Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı MEDENİ DURUM Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı
Bekar123,53 TL
Evli Eşi Çalışan123,53 TLEvli Eşi Çalışmayan148,23 TL
Evli Eşi Çalışan 1 Çocuk142,05 TLEvli Eşi Çalışmayan 1 Çocuk166,67
Evli Eşi Çalışan 2 Çocuk 160,58 TLEvli Eşi Çalışmayan 2 Çocuk185,29
Evli Eşi Çalışan 3 Çocuk 185,29 TLEvli Eşi Çalışmayan 3 Çocuk209,99
Evli Eşi Çalışan 4 Çocuk
Evli Eşi Çalışan 5 Çocuk
197,74 TL
209,99 TL
Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuk
209,99

‘Çocuk’ tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup ta 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder.

Hizmet süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta
Hizmet süresi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta

01.01.2016 – 31.12.2016 Fiili çalışılan gün sayısı x 3,29.-TL
(1.647,00.-TL / 30 =54,9 x %6 = 3,29)

Çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeli 13,70.-TL’ yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayanlara yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendirilir. Hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.

Aile yardımı Asgari ücret X %10 olarak uygulanacaktır.
(Gelir vergisinden istisna değildir.)
01.01.2016 – 31.12.2016 164,70.-TL
Çocuk Yardımı 1 çocuk için; Asgari ücret X %2 olarak uygulanacaktır
01.01.2016 – 31.12.2016 32,94.-TL

1. Mal alım satım işiyle uğraşanlar için, alımların 168.000.- TL ve satışların 230.000.- TL yi aşanlar (2015 yılı alım 160.000.-TL, Satım 220.000.-TL)
2. Hizmet işiyle uğraşanlar için, elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 90.000,00-TL yi aşanlar (2015 yılı 88.000,00.-TL)
3. (1.) ve (2.) deki işlerle uğraşanlar için, iş hasılatının 5 katı ile satışların toplamı 168.000.- TL’ yi aşanlar. (2015 Yılı 160.00,00.-TL)

1 - 7.000,00.-TL ve üzeri Fatura Bedelleri bankadan ödenmek zorundadır.
2 - Şirket Ortaklarının sermaye taahhüt ödemeleri bankadan yapılmak zorundadır.
3 - 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri, personeline yaptığı her türlü ödemeyi banka kanalıyla yapmak zorundadır.
4 - Miktarı ne olursa olsun, işyeri kira ödemeleri banka kanalıyla yapılmak zorundadır.
5 - Konut kira ödemeleri 500,00.-TL’ nin altında ise elden ödenebilir. 500,00.-TL’nin üzerinde olan konut kira ödemeleri banka veya posta kanalıyla yapılması zorunludur.

1 - Personel kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda mutlaka istifa dilekçesi alınmalıdır. İşe izinsiz ve mazeretsiz şekilde işe gelmeyen işçiye ‘işe davet’ gönderip, halen işe başlamazsa çıkış yapabilirsiniz.
2 - Alınan yazarkasa fişlerinin gider yazılması bazı kısıtlamalara tabidir. Sadece Genel gider niteliğinde olan fişler gider yazılabilir.
3 - KDV nin indirilebilmesi için fatura üzerinde ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. (kdv dahil yazdırmayınız)
4 - Yeni TTK’na göre ortakların şirketten para çekmeleri yasaktır.
5 - Kredi kartı ile yapılan her türlü tahsilatın faturasının kesilmesine dikkat edilmelidir. Gerçek bir satış yapılmadan ortağın veya başka birinin kredi kartını, finans sağlamak üzere kullanmayınız.
6 - Hammadde veya malzeme aldığınızda satıcının düzenlediği faturaya mal işyerinde teslim edildiğinden irsaliye düzenlenmemiştir yazdırmayınız. Bu durumda sizin irsaliye düzenlemeniz gerekir.

• SATIŞ, ALIŞ / GİDER FATURALARI
Faturalar ilgili oldukları ayı takip eden ayın en geç 12’ inde muhasebeye verilmelidir. Ait olduğu ayda verilmeyen Faturalar Ba/Bs Formlarında gösterilemeyeceği için, B formu cezaları uygulanabilir.
• GÜNLÜK Z RAPORLARI
• KREDİ KARTI RAPORLARI
• TAHSİLAT VE ÖDEME MAKBUZLARI
• DEKONTLAR
• AYLIK BANKA EKSTRELERİ
• KREDİ KARTI EKSTRELERİ
Her ay muhasebeye evrak gönderirken kontrol edilmeli ve eksikler tamamlanarak gönderilmelidir. Eksik Evraklar kayıtların eksik olmasına yol açacaktır.

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- İkametgah kağıdı
3- Adli Sicil kaydı
4- SGK İşe giriş bildirgesi
5- Aile Bildirim Formu (AGİ)
6- İş Başvuru formu
7- İş akdi
8- Çalışanın görev tanımı
9- Sağlık raporu
10- Temel İş güvenliği eğitim belgesi
11- İşyerinde uyulması gereken kurallara ilişkin belge ve yönetmelikler
12- Çalışana imzalatılacak zimmet tutanakları
13- 2016 yılında fazla mesai yapmayı kabul ettiğine dair yazı
14- İşle ilgili gerekli olan diğer evraklar
15- 16 yaşından küçükler için muvafakatname

Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife:

2015 Gelirlerine Uygulanacak Gelir vergisi Tarifesi
12.000,00.-TL’ na kadar %15
29.000.00.-TL’ nın 12.000.-TL si için 1.800,00.-TL, fazlası %20
66.000,00.-TL’ nın 29.000 TL sı için 5.200,00.-TL, fazlası,
(Ücret gelirlerinde 106.000 TL nin 29.000 TL si için 5.200 TL) fazlası %27
66.000,00.-TL’ den fazlasının 66.000 TL sı için 15.190,00.-TL, fazlası,
(Ücret gelirlerinde 106.000TL den fazlasının 106.000 TL si için 25.990 TL) fazlası %35
Oranında vergilendirilir.

2016 Gelirlerine Uygulanacak Gelir vergisi Tarifesi
12.600,00.-TL’ na kadar %15
30.000.00.-TL’ nın 12.600.-TL si için 1.890,00.-TL, fazlası %20
69.000,00.-TL’ nın 30.000 TL sı için 5.370,00.-TL, fazlası
(Ücret gelirlerinde 110.000 TL nin 30.000 TL si için 5.370 TL) fazlası %27
69.000,00.-TL’ den fazlasının 69.000 TL sı için 15.960,00.-TL, fazlası,
(Ücret gelirlerinde 110.000TL den fazlasının 110.000 TL si için 26.970 TL) fazlası %35
Oranında vergilendirilir.

TİCARİ KAZANÇLAR • Vergiden muaf esnafa yapılan ödemelerden
- Hurda alımları için %2
- Diğer Mal alımları için %5
- Diğer Hizmet Alımları(mal ve hizmet karışık) için %10
ZIRAİ KAZANÇLAR • Ticaret Borsalarına Tescil Edilmeden
- Çiftçilerden alınan bitkisel ürün satış bedellerinden %4
- Çiftçilerden alınan hayvan ve hayvan ürünleri sat. Bed. %2
* Ticaret Borsalarına Tescil Ettirilerek
- Çiftçilerden alınan bitkisel ürün satış bedellerinden %2
- Çiftçilerden alınan hayvan ve hayvan ürünleri sat. Bed. %1
MENKUL SERMAYE İRATLARI * Mevduat faizlerinden %15
* Repo gelirleri %15
* Tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kar paylarından %15
KİRA STOPAJ ORANI (Brüt Tutar Üzerinden) %20

* Vergi Beyannameleri;
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri 47,80.-TL
Kurumlar Vergisi Beyannameleri 63,80.-TL
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 31,50.-TL
Muhtasar Beyannameler 31,50.-TL

* Bilançolar 36,90.-TL
* Gelir Tabloları 17,80.-TL
* İşletme Hesap Özetleri 17,80.-TL
* Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 63,80.-TL
* SGK na verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 23,80.-TL

* Mukavelenameler,Taahhütnameler ve temliknameler 9,48 (Binde)
* Kira Mukavelenameleri, 1,89 (Binde)
* İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu
Tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları 5,69 (Binde)
* Maaş, Ücet, Gündelik, Huzur hakkı, ikramiye,
Yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri
Her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar 7,59 (Binde)

I. Derece Sakatlar (çalışma gücünün %80’ini kaybetmiş olanlar) 900,00.-TL
II. Derece Sakatlar (çalışma gücünün %60’ini kaybetmiş olanlar) 460,00.-TL
III. Derece Sakatlar (çalışma gücünün %40’ini kaybetmiş olanlar) 210,00.-TL

 

(V.U.K GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 466))
“c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:
- 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,
- 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,
- 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,
- 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden,
itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.
Nitelikleri Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 31 Seri No.lu Genel Tebliğde belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; 01/01/2017 dir.
“e) 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan/başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanım mecburiyeti 1/1/2017 tarihinden itibaren başlayacaktır.
“f) 1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır.

 

Ba Bs FORMLARI VERME SINIRI …………………….. 5.000,00.-TL
Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler, (KDV Hariç, ÖTV dahil) aylık toplam 5.000,00.-TL ve üzeri alış ve satış işlemleri için B formu düzenleyecektir

 

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI ………………… 900,00.-TL

 

YAZARKASA FİŞ KESME SINIRI ………………………. 900,00.-TL

 

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ ………………… 900,00.-TL

 

BANKALARIN KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ TUTARI ………………………………… 1.200,00.-TL

 

VERGİ DAİRESİ GECİKME ZAMMI 19.10.2010 T. İtibaren %.1,40(AYLIK)

 

Mal ve Hizmet ihracında Tem.sız ve Raporsuz Nakit İade Sınırı 4.000,00.-TL

 

2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600,00.-TL olarak belirlenmiştir.

 

2015 Yılı İçin 3.600,00.-TL
2016 Yılı İçin 3.800,00.-TL

 

2015 Yılı İçin 29.000,00.-TL
2016 Yılı İçin 30.000,00.-TL

 

• Pasaportlar 87,50.-TL
• Sürücü Belgeleri 108,50.-TL
• Banka Çekleri (Herbir Yaprağı) 5,60.-TL

 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.580 TL olarak tespit edilmiştir.