Logo

Pratik Bilgiler 2016

(01.01.2016 � 31.12.2016) BR�T (Ayl�k) 1.647,00.-TL NET 1.177,46.-TL (+ AG�) (G�nl�k) 54,90.-TL

Taban (01.01.2016� 31.12.2016 Tarihleri aras�) 1.647,00.-TL
Tavan 10.705,50.-TL

01.01.2016 � 30.06.2016 4.092,53.-TL

Hizmet s�resi 1 y�ldan 5 y�la kadar (be� y�l dahil) 14 G�n
Hizmet s�resi 5 y�ldan fazla 15 y�ldan az olanlar 20 G�n
Hizmet s�resi 15 y�l (dahil) ve daha fazla olanlar 26 G�n
18 ve daha k���k ya�taki i��ilerle ve 50 ve daha yukar� ya�taki
���ilere verilecek y�ll�k �cretli izin s�resi En az 20 G�n
Y�ll�k izin s�resi, bir b�l�m� 10 g�nden az olmamak �zere 3 b�l�m halinde kullan�labilir.

2016 Takvim y�l� asgari �cret �zerinden hesaplanan asgari ge�im indirimi tutarlar� a�a��daki tabloda g�sterilmi�tir.

MEDEN� DURUM Ayl�k Asgari Ge�im �ndirimi Tutar� MEDEN� DURUM Ayl�k Asgari Ge�im �ndirimi Tutar�
Bekar123,53 TL
Evli E�i �al��an123,53 TLEvli E�i �al��mayan148,23 TL
Evli E�i �al��an 1 �ocuk142,05 TLEvli E�i �al��mayan 1 �ocuk166,67
Evli E�i �al��an 2 �ocuk 160,58 TLEvli E�i �al��mayan 2 �ocuk185,29
Evli E�i �al��an 3 �ocuk 185,29 TLEvli E�i �al��mayan 3 �ocuk209,99
Evli E�i �al��an 4 �ocuk
Evli E�i �al��an 5 �ocuk
197,74 TL
209,99 TL
Evli E�i �al��mayan 4 �ocuk
209,99

��ocuk� tabiri, m�kellefle birlikte oturan veya m�kellef taraf�ndan bak�lan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana ve babas�n� kaybetmi� torunlardan m�kellefle birlikte oturanlar dahil) 18 ya��n� veya tahsilde olup ta 25 ya��n� doldurmam�� �ocuklar� ifade eder.

Hizmet s�resi 6 aydan az s�rm�� i��i i�in 2 hafta
Hizmet s�resi 6 aydan 1.5 y�la kadar s�rm�� i��i i�in 4 hafta
Hizmet s�resi 1.5 y�ldan 3 y�la kadar s�rm�� i��i i�in 6 hafta
Hizmet s�resi 3 y�ldan fazla s�rm�� i��i i�in 8 hafta

01.01.2016 � 31.12.2016 Fiili �al���lan g�n say�s� x 3,29.-TL
(1.647,00.-TL / 30 =54,9 x %6 = 3,29)

�al���lan g�nlere ait bir g�nl�k yemek bedeli 13,70.-TL� yi a�mamas� ve buna ili�kin �demenin yemek verme hizmetini sa�layanlara yap�lmas� �artt�r. �demenin bu tutar� a�mas� halinde, a�an k�s�m �cret olarak vergilendirilir. Hizmet erbab�na yemek bedeli olarak nakten yap�lan �demeler ve bu ama�la sa�lanan menfaatler �cret olarak vergilendirilir.

Aile yard�m� Asgari �cret X %10 olarak uygulanacakt�r.
(Gelir vergisinden istisna de�ildir.)
01.01.2016 � 31.12.2016 164,70.-TL
�ocuk Yard�m� 1 �ocuk i�in; Asgari �cret X %2 olarak uygulanacakt�r
01.01.2016 � 31.12.2016 32,94.-TL

1. Mal al�m sat�m i�iyle u�ra�anlar i�in, al�mlar�n 168.000.- TL ve sat��lar�n 230.000.- TL yi a�anlar (2015 y�l� al�m 160.000.-TL, Sat�m 220.000.-TL)
2. Hizmet i�iyle u�ra�anlar i�in, elde ettikleri gayri safi i� has�lat� 90.000,00-TL yi a�anlar (2015 y�l� 88.000,00.-TL)
3. (1.) ve (2.) deki i�lerle u�ra�anlar i�in, i� has�lat�n�n 5 kat� ile sat��lar�n toplam� 168.000.- TL� yi a�anlar. (2015 Y�l� 160.00,00.-TL)

1 - 7.000,00.-TL ve �zeri Fatura Bedelleri bankadan �denmek zorundad�r.
2 - �irket Ortaklar�n�n sermaye taahh�t �demeleri bankadan yap�lmak zorundad�r.
3 - 10 ve daha fazla i��i �al��t�ran i�yerleri, personeline yapt��� her t�rl� �demeyi banka kanal�yla yapmak zorundad�r.
4 - Miktar� ne olursa olsun, i�yeri kira �demeleri banka kanal�yla yap�lmak zorundad�r.
5 - Konut kira �demeleri 500,00.-TL� nin alt�nda ise elden �denebilir. 500,00.-TL�nin �zerinde olan konut kira �demeleri banka veya posta kanal�yla yap�lmas� zorunludur.

1 - Personel kendi iste�iyle i�ten ayr�lmas� durumunda mutlaka istifa dilek�esi al�nmal�d�r. ��e izinsiz ve mazeretsiz �ekilde i�e gelmeyen i��iye �i�e davet� g�nderip, halen i�e ba�lamazsa ��k�� yapabilirsiniz.
2 - Al�nan yazarkasa fi�lerinin gider yaz�lmas� baz� k�s�tlamalara tabidir. Sadece Genel gider niteli�inde olan fi�ler gider yaz�labilir.
3 - KDV nin indirilebilmesi i�in fatura �zerinde ayr�ca g�sterilmesi gerekmektedir. (kdv dahil yazd�rmay�n�z)
4 - Yeni TTK�na g�re ortaklar�n �irketten para �ekmeleri yasakt�r.
5 - Kredi kart� ile yap�lan her t�rl� tahsilat�n faturas�n�n kesilmesine dikkat edilmelidir. Ger�ek bir sat�� yap�lmadan orta��n veya ba�ka birinin kredi kart�n�, finans sa�lamak �zere kullanmay�n�z.
6 - Hammadde veya malzeme ald���n�zda sat�c�n�n d�zenledi�i faturaya mal i�yerinde teslim edildi�inden irsaliye d�zenlenmemi�tir yazd�rmay�n�z. Bu durumda sizin irsaliye d�zenlemeniz gerekir.

� SATI�, ALI� / G�DER FATURALARI
Faturalar ilgili olduklar� ay� takip eden ay�n en ge� 12� inde muhasebeye verilmelidir. Ait oldu�u ayda verilmeyen Faturalar Ba/Bs Formlar�nda g�sterilemeyece�i i�in, B formu cezalar� uygulanabilir.
� G�NL�K Z RAPORLARI
� KRED� KARTI RAPORLARI
� TAHS�LAT VE �DEME MAKBUZLARI
� DEKONTLAR
� AYLIK BANKA EKSTRELER�
� KRED� KARTI EKSTRELER�
Her ay muhasebeye evrak g�nderirken kontrol edilmeli ve eksikler tamamlanarak g�nderilmelidir. Eksik Evraklar kay�tlar�n eksik olmas�na yol a�acakt�r.

1- N�fus c�zdan� fotokopisi
2- �kametgah ka��d�
3- Adli Sicil kayd�
4- SGK ��e giri� bildirgesi
5- Aile Bildirim Formu (AG�)
6- �� Ba�vuru formu
7- �� akdi
8- �al��an�n g�rev tan�m�
9- Sa�l�k raporu
10- Temel �� g�venli�i e�itim belgesi
11- ��yerinde uyulmas� gereken kurallara ili�kin belge ve y�netmelikler
12- �al��ana imzalat�lacak zimmet tutanaklar�
13- 2016 y�l�nda fazla mesai yapmay� kabul etti�ine dair yaz�
14- ��le ilgili gerekli olan di�er evraklar
15- 16 ya��ndan k���kler i�in muvafakatname

Gelir Vergisi Kanununun 103��nc� maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas al�nan tarife:

2015 Gelirlerine Uygulanacak Gelir vergisi Tarifesi
12.000,00.-TL� na kadar %15
29.000.00.-TL� n�n 12.000.-TL si i�in 1.800,00.-TL, fazlas� %20
66.000,00.-TL� n�n 29.000 TL s� i�in 5.200,00.-TL, fazlas�,
(�cret gelirlerinde 106.000 TL nin 29.000 TL si i�in 5.200 TL) fazlas� %27
66.000,00.-TL� den fazlas�n�n 66.000 TL s� i�in 15.190,00.-TL, fazlas�,
(�cret gelirlerinde 106.000TL den fazlas�n�n 106.000 TL si i�in 25.990 TL) fazlas� %35
Oran�nda vergilendirilir.

2016 Gelirlerine Uygulanacak Gelir vergisi Tarifesi
12.600,00.-TL� na kadar %15
30.000.00.-TL� n�n 12.600.-TL si i�in 1.890,00.-TL, fazlas� %20
69.000,00.-TL� n�n 30.000 TL s� i�in 5.370,00.-TL, fazlas�
(�cret gelirlerinde 110.000 TL nin 30.000 TL si i�in 5.370 TL) fazlas� %27
69.000,00.-TL� den fazlas�n�n 69.000 TL s� i�in 15.960,00.-TL, fazlas�,
(�cret gelirlerinde 110.000TL den fazlas�n�n 110.000 TL si i�in 26.970 TL) fazlas� %35
Oran�nda vergilendirilir.

T�CAR� KAZAN�LAR � Vergiden muaf esnafa yap�lan �demelerden
- Hurda al�mlar� i�in %2
- Di�er Mal al�mlar� i�in %5
- Di�er Hizmet Al�mlar�(mal ve hizmet kar���k) i�in %10
ZIRA� KAZAN�LAR � Ticaret Borsalar�na Tescil Edilmeden
- �ift�ilerden al�nan bitkisel �r�n sat�� bedellerinden %4
- �ift�ilerden al�nan hayvan ve hayvan �r�nleri sat. Bed. %2
* Ticaret Borsalar�na Tescil Ettirilerek
- �ift�ilerden al�nan bitkisel �r�n sat�� bedellerinden %2
- �ift�ilerden al�nan hayvan ve hayvan �r�nleri sat. Bed. %1
MENKUL SERMAYE �RATLARI * Mevduat faizlerinden %15
* Repo gelirleri %15
* Tam m�kellef kurumlar taraf�ndan da��t�lan kar paylar�ndan %15
K�RA STOPAJ ORANI (Br�t Tutar �zerinden) %20

* Vergi Beyannameleri;
Y�ll�k Gelir Vergisi Beyannameleri 47,80.-TL
Kurumlar Vergisi Beyannameleri 63,80.-TL
Katma De�er Vergisi Beyannameleri 31,50.-TL
Muhtasar Beyannameler 31,50.-TL

* Bilan�olar 36,90.-TL
* Gelir Tablolar� 17,80.-TL
* ��letme Hesap �zetleri 17,80.-TL
* G�mr�k �darelerine Verilen Beyannameler 63,80.-TL
* SGK na verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 23,80.-TL

* Mukavelenameler,Taahh�tnameler ve temliknameler 9,48 (Binde)
* Kira Mukavelenameleri, 1,89 (Binde)
* �hale kanunlar�na tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu
T�zel ki�ili�ini haiz kurumlar�n her t�rl� ihale kararlar� 5,69 (Binde)
* Maa�, �cet, G�ndelik, Huzur hakk�, ikramiye,
Yemek ve mesken bedeli, harc�rah, tazminat ve benzeri
Her ne adla olursa olsun hizmet kar��l��� al�nan paralar 7,59 (Binde)

I. Derece Sakatlar (�al��ma g�c�n�n %80�ini kaybetmi� olanlar) 900,00.-TL
II. Derece Sakatlar (�al��ma g�c�n�n %60�ini kaybetmi� olanlar) 460,00.-TL
III. Derece Sakatlar (�al��ma g�c�n�n %40�ini kaybetmi� olanlar) 210,00.-TL

 

(V.U.K GENEL TEBL��� (SIRA NO:426)�NDE DE����KL�K YAPILMASINA DA�R TEBL�� (SIRA NO: 466))
�c) (a) ve (b) bentleri d���nda kalan m�kelleflerin Yeni Nesil �deme Kaydedici Cihazlar� kullanma mecburiyeti; 2014 y�l� sat��lar� veya gayrisafi i� has�lat� dikkate al�narak a�a��daki �ekilde yeniden belirlenmi� olup, 2014 y�l� sat��lar� veya gayri safi i� has�lat�:
- 1 milyon TL�yi a�an m�kellefler i�in, 1/4/2016 tarihinden,
- 1 milyon TL�den 500 Bin TL�ye kadar olan m�kellefler i�in, 1/7/2016 tarihinden,
- 500 Bin TL ile 150 Bin TL aras�nda olan m�kellefler i�in, 1/10/2016 tarihinden,
- 150 Bin TL�den az olan m�kellefler i�in, 1/1/2017 tarihinden,
itibaren Yeni Nesil �deme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti ba�layacakt�r.
Nitelikleri Katma De�er Vergisi M�kelleflerinin �deme Kaydedici Cihazlar� Kullanmalar� Mecburiyeti Hakk�nda Kanunla �lgili 31 Seri No.lu Genel Tebli�de belirlenmi� olan �Bilgisayar Ba�lant�l� �deme Kaydedici Cihazlar�� kullanan m�kellefler i�in Yeni Nesil �deme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin ba�lama tarihi; 01/01/2017 dir.
�e) 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri aras�nda i�e ba�layan/ba�layacak m�kelleflerin Yeni Nesil �deme Kaydedici Cihaz kullan�m mecburiyeti 1/1/2017 tarihinden itibaren ba�layacakt�r.
�f) 1/1/2016 tarihinden sonra i�e ba�layacak m�kelleflerin Yeni Nesil �deme Kaydedici Cihazlar� kullanma mecburiyeti i�e ba�lama tarihinden itibaren 30 g�n (kalk�nmada �ncelikli y�relerde 60 g�n) i�inde ba�layacakt�r.

 

Ba Bs FORMLARI VERME SINIRI ��������.. 5.000,00.-TL
Bilan�o usul�ne g�re defter tutan m�kellefler, (KDV Hari�, �TV dahil) ayl�k toplam 5.000,00.-TL ve �zeri al�� ve sat�� i�lemleri i�in B formu d�zenleyecektir

 

DEM�RBA� VE AMORT�SMAN SINIRI ������� 900,00.-TL

 

YAZARKASA F�� KESME SINIRI ���������. 900,00.-TL

 

FATURA KULLANMA MECBUR�YET� ������� 900,00.-TL

 

BANKALARIN KAR�ILIKSIZ �EKLERDE �DEME Y�K�ML�L��� TUTARI ������������� 1.200,00.-TL

 

VERG� DA�RES� GEC�KME ZAMMI 19.10.2010 T. �tibaren %.1,40(AYLIK)

 

Mal ve Hizmet ihrac�nda Tem.s�z ve Raporsuz Nakit �ade S�n�r� 4.000,00.-TL

 

2015 y�l� i�in 19.500 TL, 2016 y�l� i�in 20.600,00.-TL olarak belirlenmi�tir.

 

2015 Y�l� ��in 3.600,00.-TL
2016 Y�l� ��in 3.800,00.-TL

 

2015 Y�l� ��in 29.000,00.-TL
2016 Y�l� ��in 30.000,00.-TL

 

� Pasaportlar 87,50.-TL
� S�r�c� Belgeleri 108,50.-TL
� Banka �ekleri (Herbir Yapra��) 5,60.-TL

 

Gelir Vergisi Kanununun m�kerrer 80 inci maddesinde yer alan de�er art��� kazan�lar�na ili�kin istisna tutar�, 2016 takvim y�l� gelirlerine uygulanmak �zere 11.000 TL olarak tespit edilmi�tir.

 

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan ar�zi kazan�lara ili�kin istisna tutar�, 2016 takvim y�l� gelirlerine uygulanmak �zere 24.000 TL olarak tespit edilmi�tir.

 

Gelir Vergisi Kanununun 86 nc� maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar�na ili�kin beyanname verme s�n�r�, 2016 takvim y�l� gelirlerine uygulanmak �zere 1.580 TL olarak tespit edilmi�tir.